Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler. 

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sigorta Hukuku, Rekabet Hukuku gibi hukuk dalları, kapsama alanı içerisine alınır.

 

Ticaret Hukuku geniş kapsamlı olmakla birlikte genel olarak hükümleri Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Ancak bunun yanında bazı özel kanunlarda da Ticaret Hukuku ile ilgili özel hükümler bulunmaktadır. Alanının çok geniş olması nedeni ile mutlaka hukuki destek alınarak işlemlerin takip edilmesi gerekmektedir.

Ticari davalarda görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olup, ticari davalarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle de arabuluculuğa başvuru yapılmadan açılan davalar usulden reddedilmekte ve davacı taraf yargılama giderleri ile vekalet ücretinden sorumlu tutulmaktadır.

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku Türk Medeni Kanununda ayrıntılı şekilde düzenlenmiş ve kimlerin mirasçı olacağı, paylaştırmanın ne şekilde yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen mirasçılardan birinden ya da birkaçından mal kaçırmak kastı ile yapılan işlemler söz konusu olabilmektedir.

İNCELE
Arabuluculuk

Arabuluculuk

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir alternatif çözüm yöntemidir.

İNCELE
İş Hukuku

İş Hukuku

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçi ve işverenlerin haklarının temini açısından İş Hukuku alanında çalışma yapılmaktadır.

İNCELE